Riiklik lapsehoiuteenus

SLH000061 Riiklik lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille vältel tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. Lapsevanema asemel tegeleb puudega lapsega individuaalselt lapsehoidja väljaõppega isik.

Lapsehoiuteenust osutatakse kuni 18-aastasele raske ja sügava puudega lapsele. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes, siis osutatakse teenust kuni lapse 19-aastaseks saamiseni või õppeaasta lõpuni.

Teenuse taotlemine

Taotleja saab nõuetekohase avalduse ning lisadokumendid esitada lastekaitse spetsialisti vastuvõtul, saata e-postiga lastekaitse spetsialistile (digiallkirjastatult) või e-posti aadressile sto@raad.tartu.ee (digiallkirjastatult). Lastekaitse spetsialist selgitab vestluse, esitatud dokumentide ja hindamismetoodika alusel välja puudega lapse teenusevajaduse.

Avaldusele lisatakse koopia:

  • hooldaja ja puudega lapse isikut tõendavast dokumendist (esmakordsel taotlemisel);
  • puude raskusastme määramise otsusest;
  • puudega lapse rehabilitatsiooniplaanist või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse määramise tegevuskavast;
  • eestkoste puhul eestkostjaks määramise kohtumäärusest või perekonnas hooldamise lepingust.

Teenusevajaduse tekkimisel saab taotlust esitada aastaringselt.

Samuti on võimalik aastaringselt taotleda ka teenuse lisamahtu, juhul kui lapsehoiuvajadus suureneb haiguse, lapsevanema töökoormuse vm põhjuse tõttu. Lapsehoiuteenuse lisamahu taotlemiseks esitab lapsevanem või hooldaja sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale taotluse, milles on märgitud vajalikud teenustunnid ning motiveeritud põhjendus, miks on vaja teenusemahtu suurendada.

Teenuse määramine

Teenuse määramisel lähtutakse puudega lapse erivajadusest, vanema hõivatusest tööga ja teistest lapsele osutatavate teenuste mahust.

Teenuse osutamine

Sverresson OÜ osutab tugiisiku teenust raske ja sügava puudega lapsele vastavalt Tartu Linna Sotsiaalabiosakonna otsustele.

Teenustundide osutamiseks sõlmitakse kolmepoolne leping Sverresson OÜ, lapsevanema ja lapsehoidja vahel.

Teenuse aruandlus

Teenustundide kasutamise kohta saadab lapsevanem ja lapsehoidja aruande iga kalendrikuu 25. kuupäevaks aadressile Tamme pst 80a, Tartu 50405 või meiliaadressile tugiisik1@gmail.com

Kontaktandmed

Sverresson OÜ: Anne Laan tel 53333110, e-mail tugiisik1@gmail.com

Lastekaitsespetsialist (erivajadustega laste teenused) Vaksali tn 14, Tartu

E 15–18; K 8–12 Tel 746 1700