Põhiväärtused

Missioon:

Pakkuda kliendile parimat teenust ja usalduslikku konsultatsiooni ning töötajatele koolitust ja karjäärivõimalust.

Visioon:

Saada klientide jaoks tunnustatud ja hinnatud, kliendivajadustest juhitud, parimaks teenust osutavaks ettevõtteks oma tegevusvaldkondade raames.

Põhiväärused:

osalus

  • oleme huvitatud kõikide huvipoolte organiseeritud ja informeeritud kaasamisele organisatsiooni strateegiliste plaanide loomisel, teostamisel ja hindamisel;

austus

  • austame iseend, kolleege, kliente ja konkurente;
  • väärtustame kliente – igaüks neist on ainulaadne ja kordumatu;

avatus

  • oleme avatud üksteisele, teadmistele, tagasisidele ja uutele ideedele ning võimalustele, ühistele ettevõtmistele ja saavutustele;
  • oleme orienteeritud koostööle erinevate huvigruppidega, sh ka rahvusvahelisel tasandil;

läbipaistvus

  • täidame seadusandlusest ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid, samuti antud lubadusi;
  • tagame informatsiooni kättesaadavuse kõikidele huvigruppidele;

professionaalsus

  • usume oma töötajate oskustesse ja võimetesse;
  • meie töötajad on motiveeritud oma ala spetsialistid, orienteeritud arengule ja uutele lahendustele;
  • hoiame ja arendame erialast oskusteavet ning tegusteme seatud eesmärkide täitmise nimel;

usaldusväärsus

  • pakume usaldusväärset teenust ja julgeme võtta vastutust;
  • täidame lubadused ja peame kinni kokkulepetest;

järjepidevus

  • omandame uusi teadmisi, oskusi ja rakendame neid ellu;
  • tagame teenuste kõrge kvaliteedi ja asjatundlikkuse;
  • areneme pidevalt tuleviku suunas ja anname hinnangu oma töö tulemustele ning õpime kogemustest;
  • julgeme teha tulevikku suunatud otsuseid;

sallivus

  • oleme sallivad erisuste suhtes