SKA Tugiisikuteenus

Tugiteenuste kirjeldus

Teenuse eesmärk ja sisu

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse ea- või võimetekohase arengu toetamine ja vajadusel hooldustoimingute sooritamine. Teenust pakkudes tuleb sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks ja leevendamiseks tagada lapsele eakaaslastega võrdsed võimalused ning vähendada lapsevanemate hoolduskoormust, andes neile võimalusi tööhõives osalemiseks.

Teenuse sisuks on lapse juhendamine, abistamine ja jõustamine last arendavates tegevustes, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel ja/või keerulise olukorraga toimetulekul. Tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema.

Lapsega töötav tugiisik:

  • õpetab last enda eest hoolitsema;
  • julgustab igapäevaelus toime tulema;
  • aitab kaasa sotsiaalsete suhete ning kontaktide loomisele ja arendamisele;
  • aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele;
  • abistab ning juhendab last haridusasutuses arendus- ja õppeprotsessis osalemisel;
  • loob turvalise keskkonna;
  • aitab luua tingimused võimalikult iseseisvaks toimetulekuks.

Teenuse osutamine

Tugiisikuteenust osutatakse üksnes päevasel ajal, kui laps vajab üldjuhul kõige enam juhendamist, abistamist ja toetust. Päevaseks ajaks loetakse käesoleva Teenuse puhul aega alates kella 7.00 hommikul kuni 21.00 õhtul. Täpsem Teenuse pakkumise aeg fikseeritakse Teenuselepingus.

Teenust võib osutada:

  1. lapse kodus
  2. haridusasutuses
  3. vabaaja veetmisel, huvitegevuses, terviseasutuses jms

Tugiisik võrgustikuliikmena

Kui tugiisik juhendab last haridusasutuses, siis kaasatakse ta last toetavate spetsialistide (õpetajad, hariduse tugipersonal jt.) võrgustikku. Võrgustiku koostöös täpsustatakse erinevate osapoolte ootused koostööle ning määratletakse rollid (kohustused, vastutus, õigused, vajalikud tegevused, ajakava jms). Ühiselt arutatakse läbi ootused koostööle, määratletakse tugiisiku roll meeskonnaliikmena, lepitakse kokku tööülesanded, vastutus ja õigused. Õpetaja või lapsevanem teavitab tugiisikut lapse individuaalses arenduskavas või arenguvestlusel kokku lepitud olulistest eesmärkidest ja tegevustest. Koostöös teavitatakse ja juhendatakse tugiisikut lapse arengu toetamiseks vajalikest toimingutest, mis on vanemaga täpsustatud lapse arenguvestlusel ning fikseeritud individuaalses arenduskavas.

Teenuse taotlemine

Teenuseid on õigus taotleda raske ja sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem ja eestkostja) või lapse perekonnas hooldajal, kelle enda ja lapse elukohana on registreeritud Eesti Vabariik. Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita taotlus (kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel) ja esitada digitaalallkirjastatult Sotsiaalkindlustusameti piirkondliku koordinaatori e-posti aadressile või Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusele.

Vajadusel abistame taotluse koostamisel.

 

Teenuse määramine ja maht

Taotlusele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest või kätte saamisest. Erilise vajaduse korral lähtuvalt vastamise keerukusest võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Isikut teavitatakse vastamise tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjusest.

Teenuste aastaseks mahuks (tugiisikuteenuse, lapsehoiuteenuse ja transporditeenuse peale kokku) on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta. Osutatud teenustundide arv sõltub teenuseosutaja poolsest hinnakirjast. Teenustundide konkreetne arv fikseeritakse teenusepakkujaga sõlmitavas lepingus.

Teenuste saamiseks arvestatud aastast rahalist mahtu saab kasutada ühe kalendriaasta jooksul ja see järgmisse aastasse edasi ei kandu ning lapsevanemale seda rahas välja ei maksta.

Teenuse aruandlus

Teenustundide kasutamise kohta saadab lapsevanem ja tugiisik aruande iga kalendrikuu 25. kuupäevaks aadressile Tamme pst 80a, Tartu 50405 või meiliaadressile tugiisik1@gmail.com.

Kontaktandmed

Sverresson OÜ: Anne Laan tel 53333110, e-mail tugiisik1@gmail.com

Sotsiaalkindlustusamet: Marta Rohtla, telef: 53591608, marta.rohtla@sotsiaalkindlustusamet.ee Tähe 106, Tartu