Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärk on tagada puudega lapsele turvaline ja toetav kasvukeskkond. Teenuse raames määratakse lapsele tugiisik, kes abistab puudega last arendavate tegevuste tegemisel ja vaba aja veetmisel ning õpetab ja julgustab last igapäevaelus toime tulema. Tugiisikuteenust osutatakse vastavalt lapse vajadusele lasteaias, koolis, kodus ja mujal, v.a erivajadustega laste koolis, lasteaias või rühmas viibimise ajal.

Tugiisikuteenust osutatakse kuni 18-aastasele raske ja sügava puudega lapsele. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, siis kuni lapse 19-aastaseks saamiseni või õppeaasta lõpuni.

Tugiisiku teenuse kirjeldus

Teenuse taotlemine

Taotleja saab nõuetekohase avalduse ning lisadokumendid esitada lastekaitsespetsialisti vastuvõtul, saata e-postiga lastekaitsespetsialistile (digiallkirjastatult) või e-posti aadressile sto@raad.tartu.ee (digiallkirjastatult). Lastekaitsespetsialist selgitab vestluse, esitatud dokumentide ja hindamismetoodika alusel välja puudega lapse teenusevajaduse.

Avaldusele lisatakse koopia:

  • hooldaja ja puudega lapse isikut tõendavast dokumendist;
  • puude  raskusastme ja lisakulude määramise otsusest;
  • puudega lapse rehabilitatsiooniplaanist või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse määramise tegevuskavast;
  • eestkoste puhul eestkostjaks määramise kohtuotsusest või perekonnas hooldamise lepingust.

Teenuse taotlust saab esitada aasta ringi.

Teenuse määramine

Taotlust menetlev lastekaitse spetsialist hindab teenuse vajadust ja esitab Tartu Linnavalitsuse sotsiaalhoolekande komisjonile ettepaneku teenuse määramiseks või mittemääramiseks. Komisjon otsustab isikule teenuse mahu määramise poolaastaks või teeb kaalutletud otsuse teenuse mittemääramise kohta.

Teenust on õigus saada lastel ja peredel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ja kelle tegelik elukoht on Tartu linnas.

Juhul kui lapse teenusevajadus suureneb haiguse, lapsevanema töökoormuse vm põhjuse tõttu, saab aasta ringi taotleda teenuse lisamahtu. Tugiisikuteenuse lisamahu taotlemiseks esitab lapse vanem või hooldaja sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale taotluse, milles on märgitud vajalikud teenustunnid ning põhjendus, miks on vaja teenusemahtu suurendada.

Teenuse osutamine

Sverresson OÜ osutab tugiisiku teenust raske ja sügava puudega lapsele vastavalt Tartu Linna Sotsiaalabiosakonnaga sõlmitud hankelepingule  (01.01.2020 – 31.12.2020).

Teenustundide osutamiseks sõlmitakse kolmepoolne leping Sverresson OÜ, lapsevanema ja tugiisiku vahel.

Teenuse aruandlus

Teenustundide kasutamise kohta saadab lapsevanem ja tugiisik aruande iga kalendrikuu 25. kuupäevaks aadressile Tamme pst 80a, Tartu 50405 või meiliaadressile tugiisik1@gmail.com

Sverresson OÜ esitab koondaruande Tartu Linna Sotsiaal- ja Tervishoiuosakonnale.

Teenuse rahastamine

Teenuste osutamise rahastamise kulud kaetakse Tartu linna eelarvelistest vahenditest.

Lapsevanem tasub vastavalt kolmepoolsele lepingule omaosaluse lähtudes kasutatud tundide arvust. Omaosaluse määr 2020 aastal on 0,64 eurot teenustunni eest.

Kontaktandmed

Sverresson OÜ: Anne Laan  tel 53333110, e-mail tugiisik1@gmail.com

Lastekaitsespetsialist (erivajadustega laste teenused) Vaksali tn 14, Tartu
E 15–18; K 8–12  Tel 746 1700